1. Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis coinsell.pl, dostępny pod adresem internetowym: ​ http://coinsell.pl
  • Właścicielem i administratorem serwisu jest Rafał Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183
  • Serwis coinsell.pl świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży wirtualnych przedmiotów w serwisie CSGOPolygon.com, dostępnym pod adresem internetowym: ​ http://www.CSGOPolygon.com
  • Wirtualnym przedmiotem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest tzw. coin, który jest wirtualnym zasobem serwisu CSGOPolygon.com. Przedmiot ten nie ma żadnej fizycznej postaci, jest on przekazywany drogą elektroniczną poprzez system wymian w serwisie CSGOPolygon.com. Usługa sprzedaży zawierana jest na odległość a przekazanie przedmiotów odbywa się jedynie w serwisie CSGOPolygon.com, nie dochodzi do fizycznego przekazania przedmiotów
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego oraz zalogowała się w serwisie CoinSell.pl posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która zalogowała się w serwisie coinsell.pl posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Aby kupić coinsy należy posiadać wystarczającą ilość środków w Portfelu w serwisie coinsell.pl
  • Portfelem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest indywidualne konto Użytkownika w serwisie coinsell.pl. Portfel jest automatycznie tworzony podczas pierwszego logowania Użytkownika w serwisie coinsell.pl. Początkowa wartość Portfela wynosi 0 (słownie: zero) h. Do korzystania z serwisu coinsell.pl Użytkownik musi posiadać w pełni aktywne konto na platformie Steam oraz aktywne konto w serwisie CSGOPolygon.com
  • Do korzystania z serwisu coinsell.pl niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową
  • Do prawidłowego funkcjonowania serwisu coinsell.pl po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu "Cookies"
  • Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej serwisu coinsell.pl
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu w serwisie m. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 Stycznia 2017 roku.
 2. Zasilenie Portfela
  • Użytkownik serwisu może w sposób dowolny czasowo i ilościowo zasilać swój Portfel
  • Użytkownik serwisu w celu zasilenia Portfela musi skorzystać z jednej z dostępnych metod Doładowania Portfela
  • Dostępne metody Doładowania Portfela przedstawione są w serwisie w zakładce Doładuj Portfel
  • Serwis CoinSell.pl informuje, że niektóre metody Doładowania Portfela wiążą się z kosztami tej operacji i w całości obciążają one Użytkownika
  • Serwis coinsell.pl informuje, że zasilenie Portfela nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu coinsów
  • Serwis coinsell.pl informuje, że dokonanie zasilenie Portfela przez Użytkownika nie oznacza rezerwacji dostępnych coinsów, tym samym Użytkownik może w przyszłości nie mieć możliwości zakupu coinsów w momencie gdy będzie tego chciał dokonać pomimo posiadania odpowiedniej ilości środków w Portfelu
  • Użytkownik przez akceptację regulaminu potwierdza, iż rozumie że w każdej chwili może nastąpić brak dostępności coisnów. Brak dostępności coinsów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
  • Serwis coinsell.pl informuje, że dokonanie zasilenia Portfela przez Użytkownika nie oznacza rezerwacji cen coinsów, tym samym Użytkownik może w przyszłości nie mieć możliwości zakupu coinsów po cenie która obowiązywała w momencie zasilenia Portfela
  • Użytkownik przez akceptację regulaminu potwierdza, iż rozumie że w każdej chwili cena dostępnych coinsów może wzrosnąć. Wzrost ceny coisnów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
  • Niewykorzystane środki zgromadzone w Portfelu mogą zostać zwrócone na prośbę Użytkownika jedynie przelewem na rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych w polskim banku. Przelewy do banków zagranicznych i/lub w walutach innych niż polskie złote nie będą realizowane. Każdy Użytkownik ma prawo do jedno darmowego przelewu w ciągu miesiąca kalendarzowego. Każdy kolejny przelew będzie obciążony opłatą 5pln (słownie: pięć 00/100 polskich złotych). Możliwość zwrotu jedynie przelewem jest niezależna od wybranej metody zasilenia Portfela
  • Serwis coinsell.pl nie zwraca kosztów poniesionych w celu zasilenia Portfela
  • Serwis coinsell.pl informuje, że śro​ dki zgromadzone w Portfelu Użytkownika tracą swoją ważność po 6 miesiącach (słownie sześciu miesiącach) od daty ostatniego zakupu coinsów w serwisie coinsell.pl. W takiej sytuacji Użytkownik serwisu nie będzie miał możliwości odzyskania środków lub wykorzystania ich na zakup coinsów
 3. Zakup coinsów
  • Użytkownik serwisu może w sposób dowolny czasowo i ilościowo kupować coinsy w serwisie coinsell.pl, o ile posiada wystarczającą ilość środków w Portfelu
  • Użytkownik serwisu w celu zasilenia Portfela musi skorzystać z jednej z dostępnych metod Doładowania Portfela
  • Kupno coinsów w serwisie coinsell.pl jest możliwe wyłącznie w momencie posiadania wystarczającej ilość środków w Portfelu na kupno wybranej ilości coinsów
  • Aktualnie dostępne oferty w serwisie coinsell.pl są prezentowane w zakładce Sklep. Każda dostępna oferta przedstawia konkretną ilość coinsów oraz odpowiadającą jej kwotę (cenę) która zostanie pobrana z Portfela Użytkownika w momencie kliknięcia przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”
  • Użytkownik serwisu aby kupić coinsy musi wybrać jedną z dostępnych ofert przez kliknięcie odpowiedniego przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”
  • Kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” przy wybranej opcji oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi sprzedaży coinsów przez serwis coinsell.pl, tym samym wiąże się z pobraniem odpowiedniej ilości środków z Portfela Użytkownika
  • Kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” przy wybranej opcji oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi sprzedaży coinsów przez serwis coinsell.pl, tym samym oznacza rozpoczęcie przekazywania coisów w serwisie CSGOPolygon.com. Serwis coinsell.pl przekaże Użytkownikowi odpowiednią ilość coinsów na użyty podczas logowania steamID64, będący identyfikatorem na platformie Steam
  • Serwis coinsell.pl zastrzega sobie czas 48 godzin (słownie: czterdzieści osiem godzin) na dostarczenie kupionych coinsów. Jednocześnie serwis coinsell.pl oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby dostawa została wykonana możliwie jak najszybciej
  • Serwis coinsell.pl zastrzega sobie możliwość niezrealizowania dostawy kupionych coinsów w terminie 48 godzin (słownie: czterdzieści osiem godzin) w przypadkach uniemożliwiających realizację dostawy niewynikających z winy serwisu coinsell.pl, np. w przypadku braku dostępu do serwisu CSGOPolygon.com
  • Serwis coinsell.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych coinsów w dowolnym momencie, w tym wszystkich coinsów jednocześnie
  • Serwis coinsell.pl na bieżąco informuje o dostępnej ilości coinsów. Jednocześnie serwis coinsell.pl informuje Użytkowników, że chwilowa dostępność coisów nie jest żadną gwarancją dostępności coisnów w przyszłości
  • Serwis coinsell.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży oferowanych coinsów w dowolnym momencie, w tym wszystkich coinsów jednocześnie
  • Serwis coinsell.pl zastrzega sobie prawo do niezachowania ciągłości w dostępności coinsów. Brak dostępności coinsów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
 4. Zwrot coinsów
  • Zgodnie z przepisami sprzedaży na odległość każdemu Użytkownikowi serwisu coinsell.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli od kupna coinsów
  • Każdy Użytkownik serwisu coinsell.pl ma 14 dni (słownie: czternaście dni) na odstąpienie. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Użytkownik powinien we wskazanym powyżej terminie wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e­mail: ​ [email protected]​ z informacją o takim zamiarze. E­mail ten powinien zawierać także numer zamówienia od którego Użytkownik zamierza odstąpić
  • Użytkownik ma możliwość odstąpić jedynie od całego zamówienia. Nie ma możliwości częściowego zwrotu zamówienia
  • Następnie Użytkownik serwisu powinien przekazać w serwisie CSGOPolygon.com określoną ilość coinsów zgodną z wartością zamówienia od którego odstępuje. Zwrot coinsów powinien być dokonany na steamID64 z którego Użytkownik otrzymał coinsy. Wysłanie coinsów na inny steamID64 jest błędem po stronie Użytkownika i uniemożliwia odzyskanie środków w serwisie coinsell.pl
  • Po otrzymaniu coinsów w serwisie CSGOPolygon.com serwis coinsell.pl zasili Portfel Użytkownika odpowiednią kwotą zgodną z wartością zamówienia od którego Użytkownik odstępuje. Jedyną metodą zwrotu środków jest zasilenie Portfela Użytkownika. Nie ma innej możliwości
  • Serwis coinsell.pl nie zwraca kosztów poniesionych przez Użytkownika w celu zasilenia Portfela dokonanego w celu zakupu coinsów od którego później odstępuje Użytkownik
 5. Ochrona Danych Osobowych
  • Właścicielem sklepu internetowego, zwanym dalej www.coinsell.pl administratorem danych osobowych jest firma Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183
  • Dane osobowe umieszczone w bazie danych www.coinsell.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb www.coinsell.pl i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient może żądać od www.coinsell.pl uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. www.coinsell.pl ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta.
 6. Postanowienia końcowe
  • Serwis coinsell.pl dokłada wszelkich starań technicznych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych lub teleinformatycznych. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e­mail: [email protected]
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu coinsell.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  • Naszym oficjalnym i jedynym profilem na portalu społecznościowym Facebook jest profil coinsell.pl, dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/coinsell​ . Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszego serwisu lecz z innych kont/profili proszę uznać ze nieważne. Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszej strony z innych kont/profili nie mogą być podstawą jakiejkolwiek reklamacji Użytkownika
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego